دکتر سید محمد حسین هاشمی نژاد

استادیار دانشکده فنی و مهندسی - گروه کامپیوتر - دانشگاه الزهرا

دکتر سید محمد حسین هاشمی نژاد

استادیار دانشکده فنی و مهندسی - گروه کامپیوتر - دانشگاه الزهرا

از طریق این ایمیل ها می توانید با من تماس بگیرید.


SMH.Hasheminejad@Modares.ac.ir

SMH.Hasheminejad@Alzahra.ac.ir

MH.Hasheminejad@itrc.ac.ir

TMU.Hashemi@gmail.com