دکتر سید محمد حسین هاشمی نژاد

استادیار دانشکده فنی و مهندسی - گروه کامپیوتر - دانشگاه الزهرا

دکتر سید محمد حسین هاشمی نژاد

استادیار دانشکده فنی و مهندسی - گروه کامپیوتر - دانشگاه الزهرا

موقعیت فعلی- دکتر- هاشمی نژاد

1- مشخصات فردي :

نام گروه آموزشی: کامپیوتر

مرتبه استادی: استادیار

نام و نام خانوادگی: محمد حسین هاشمی نژاد

تلفن تماس: داخلی 2177

آدرس:  تهران  میدان ونک  ده ونک  دانشگاه الزهرا(س)  دانشکده فنی و مهندسی

پست الکترونیکی: SMH.Hasheminejad@Alzahra.ac.ir